Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu - Lịch thi

rss feed

Điều chỉnh lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016

Điều chỉnh lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I-ĐH khóa TS 2018; Kỳ III-ĐH khóa TS 2017; kỳ III-ĐH khóa TS 2015.

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I-ĐH khóa TS 2018; Kỳ III-ĐH khóa TS 2017; kỳ III-ĐH khóa TS 2015.

Lịch thi kết thúc HP kỳ I các lớp ĐH khóa TS 2018 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc HP kỳ I các lớp ĐH khóa TS 2018 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc HP giai đoạn II kỳ III các lớp ĐH khóa TS 2017 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc HP giai đoạn II kỳ III các lớp ĐH khóa TS 2017 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn II kỳ V các lớp ĐH khóa TS 2016 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn II kỳ V các lớp ĐH khóa TS 2016 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn II kỳ VII các lớp Đại học khóa TS 2015 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn II kỳ VII các lớp Đại học khóa TS 2015 (2 cơ sở)

Lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016

Lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ VII-ĐH khóa tuyển sinh 2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ VII-ĐH khóa tuyển sinh 2015

Thời khóa biểu Kỳ I năm học 2018-2019 lớp thạc sỹ CNHH

Thời khóa biểu Kỳ I năm học 2018-2019 lớp thạc sỹ CNHH

Lịch thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019