Thông báo

Kế hoạch đón thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng - đại học đợt 1 năm 2017


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/KH-ĐHCNVT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

Đón thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng - đại học đợt 1 năm 2017

I. THỜI GIAN

Ngày 01 tháng 4 năm 2017.

Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

II. ĐỊA ĐIỂM

1. Tại cơ sở Việt Trì

Thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng - đại học đợt 1 năm 2017 các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. (Nhập học tại Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp, tầng 1 nhà 9 tầng).

2. Tại cơ sở Lâm Thao

Thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng - đại học đợt 1 năm 2017 các ngành: Hóa học (Hóa phân tích), Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điên-điện tử, Công nghệ kỹ thuật Môi trường. (Nhập học tại Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, phòng 109 nhà 7 tầng).

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Nhiệm vụ của các phòng

1.1. Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

- Cung cấp danh sách thí sinh trúng tuyển cho phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên để lập danh sách thí sinh nhập học, thu hồ sơ và thu tiền.

- Giải đáp những thắc mắc của thí sinh khi đến nhập học; cấp lại Giấy báo nhập học cho những thí sinh bị thất lạc.

1.2. Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

- Xây dựng Kế hoạch, Quy trình đón sinh và tham mưu Ban giám hiệu chỉ đạo, tổ chức đón thí sinh trúng tuyển nhanh, gọn, chính xác.

- Cung cấp danh sách thí sinh trúng tuyển cho các đơn vị tham gia đón sinh để thống nhất lập danh sách thu tiền và thu hồ sơ.

- Cử cán bộ phối hợp với các khoa tổ chức đón thí sinh nhập học.

- Chuẩn bị tài liệu đón sinh, bao gồm:

+ Danh sách thí sinh trúng tuyển theo lớp;

+  Phiếu nhập học;

+ Tài liệu, Sổ tay sinh viên;

- Tổng hợp số liệu thí sinh đến nhập học, báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào cuối ngày.

1.3. Phòng Quản trị

Cử nhân viên trực bảo vệ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự khu vực đón sinh tại cơ sở Lâm Thao.

1.4. Phòng Tài chính - Kế toán

- Cử cán bộ thu tiền nhập học cảa thí sinh tại 2 cơ sở.

- Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp số liệu thí sinh đến nhập học trước 17h00 cùng ngày.

1.5. Phòng Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch đào tạo liên thông cao đẳng - đại học năm 2017, thông báo cho sinh viên biết.

- Cử cán bộ tham gia tư vấn, giúp đỡ thí sinh trong quá trình nhập học.

1.6. Phòng Tổ chức- Hành chính

- Chuẩn bị nước uống tại phòng đón sinh ở cơ sở Lâm Thao (bình nước và cốc nhựa).

1.7. Ban quản lý cơ sở Việt Trì

- Cử nhận viên trực bảo vệ, trông giữ xe của người nhà và thí sinh đến nhập học (không thu tiền); đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại khu vực đón sinh.

- Chuẩn bị nước uống tại khu vực đón sinh (bình nước và cốc nhựa).

1.8. Trung tâm Dịch vụ và Phục vụ sinh viên

- Phân công cán bộ trực trông giữ xe của người nhà và thí sinh đến nhập học (không thu tiền); tiếp nhận và bố trí phòng ở trong khu ký túc xá cho thí sinh trúng tuyển có nhu cầu ở nội trú tại cơ sở Lâm Thao.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh đến nhập học.

2. Nhiệm vụ của các khoa

- Cử cán bộ, giảng viên tiếp nhận và hướng dẫn thí sinh thực hiện theo đúng quy trình nhập học, phổ biến kế hoạch học tập cho thí sinh nhập học.

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho sinh viên liên thông khóa mới.

 

3. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

- Tổ chức, chỉ đạo lực lượng sinh viên tình nguyện tại 2 cơ sở để dón và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học trong ngày 01 tháng 4 năm 2017; phối hợp với lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự.

- Giúp đỡ thí sinh đến nhập học đăng ký ở nội trú (KTX) tại cơ sở Lâm Thao và hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ tại cơ sở Việt Trì.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Những thí sinh nhập học sau ngày 01/4/2017 làm thủ tục nhập học tại:

+ Cơ sở Lâm Thao: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên;

+ Cơ sở Việt Trì: Phòng tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp (Tầng 1 nhà 9 tầng). Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên cử cán bộ trực để làm thủ tục nhập học.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Phó Hiệu trưởng (để p/h chỉ đạo);

- Các khoa;

- Phòng: TC-HC, TC- KT, ĐT, TS&QHVDN,

QT, TTDV&PVSV;

- Ban QLCS Việt Trì; TS. Lê Thanh Tâm

- Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

- Đăng trên Website;

- Lưu: VT, CTSV(03).

 

 

 

line

Thông tin khác