Thông báo

KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2017 - 2018


I. Sáng 26/7/2017

- Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức trong công tác kiểm định chất lượng đào tạo và đổi mới trong giáo dục Đại học;

- Thời gian làm việc: từ 7 giờ 30 – 11 giờ;

- Địa điểm: Hội trường Cơ sở Lâm Thao.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức trong trường

II. Chiều 26, ngày 27/7/2017

- Nội dung:

+ Sinh hoạt quy chế đầu năm học, nghiên cứu đóng góp ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các Qui chế đào tạo, Qui chế nghiên cứu khoa học, Qui chế chi tiêu nội bộ…, phân kỳ mới (2 kỳ - 4 giai đoạn);

+ Triển khai kế hoạch năm học mới theo phương hướng đã đề ra trong Hội nghị tổng kết năm học của đơn vị;

- Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7 giờ 30; Buổi chiều từ 13h 30

- Địa điểm: Tại Văn phòng của các đơn vị. (đề nghị gửi các ý kiến đóng góp về việc sửa đổi, bổ sung và các kiến nghị, đề xuất về phòng đào tạo trước 14h ngày 27/7/2017 bằng file cứng và file mềm )

III. Ngày 28/7/2017

- Nội dung: Hội nghị tổng kết năm học.

- Thời gian làm việc: 7 giờ 30

- Địa điểm: Hội trường Cơ sở Lâm Thao

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường

VI. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch sinh hoạt đầu năm học. Tổng hợp ý kiến đóng góp trong việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các qui chế và các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, xây dựng báo cáo tổng kết năm học.

- Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị, triển khai các văn bản liên quan tới công tác cán bộ và chế độ giảng viên, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học.

- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên chuẩn bị hội trường, khánh tiết.

- Các đơn vị trong toàn trường: chuẩn bị ý kiến tham luận, đóng góp xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018.

line

Thông tin khác