Thông báo

Tham gia Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Số:      /TB-ĐHCNVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày     tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc viết bài tham gia Hội nghị Khoa học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2018

Căn cứ Thông báo số 1313/TB-ĐHKHTN của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  ngày 26 tháng 4 năm 2018 về Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2018.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các cá nhân trong đơn vị mình viết bài tham gia Hội nghị.

Thông tin chi tiết, đề nghị xem trên mục “Thông báo” trang website của Nhà trường

Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện đúng nội dung Thông báo.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu VT; KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

TS. Lê Thanh Tâm

line
line

Thông tin khác