THÔNG BÁO BGDĐT-KHCNMT VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì