THÔNG BÁO V/v hướng dẫn sinh viên CĐ và học sinh TCCN hệ chính quy làm hồ sơ chính sách nội trú - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì