Thông báo

Thông báo về kế hoạch nghỉ hè và thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 -2015


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, Nhà trường thông báo về kế hoạch nghỉ hè và thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Kế hoạch nghỉ hè

- Sinh viên nghỉ hè từ ngày 22/06/2015 đến hết ngày 02/08/2015;

- Trong thời gian nghỉ hè sinh viên nào có nhu cầu học lại, học cải thiện, học vượt thì thực hiện theo kế hoạch của các khoa và nhà trường trong học kỳ phụ năm học 2014 - 2015;

2. Kế hoạch thi lần 2

- Thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015, thực hiện từ ngày 20/07/2015 đến hết ngày 31/07/2015.

- Thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2014 - 2015, thực hiện từ ngày 04/08/2015 đến hết ngày 07/08/2015.

3. Kế hoạch năm học 2015 - 2016

- Bắt đầu từ ngày 03/08/2015.

- Các khoa quản lý sinh viên tổ chức điểm danh, kiểm tra sĩ số, tổng hợp số liệu sinh viên báo cáo Giám hiệu (thông qua phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên) trước 15h ngày 05/08/2015. Sinh viên nào vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị sử lý kỷ luật theo qui định hiện hành.

Đề nghị các Ông (Bà) trưởng đơn vị thông báo tới cán bộ, giảng viên và sinh viên của đơn vị mình được biết và thực hiện.

line

Thông tin khác