THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì