Thông báo

THÔNG BÁO (Về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 220/TB-ĐHCNVT

Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017

Để thực hiện tốt việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 được kịp thời và chính xác, Nhà trường yêu cầu các ông (bà) Trưởng các đơn vị quản lý sinh viên phổ biến, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách (theo mẫu 02) tại Thông báo số 58/TB-ĐHCNVT ngày 22/4/2016 và Thông báo số 96/TB-ĐHCNVT ngày 17/11/2014 (mỗi loại 01 bộ hồ sơ riêng), sau đó chuyển về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trước ngày 15/02/2017 để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.

Đề nghị ông (bà) Trưởng các đơn vị quản lý sinh viên quán triệt đầy đủ nội dung Thông báo này tới giáo viên chủ nhiệm và sinh viên biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các khoa QLSV;

- Phòng TS&QHVDN;

- Dán BT 02 cơ sở;

- Đăng trên Website;

- Lưu: VT, CTSV (03).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Lê Thanh Tâm

(Đã ký)

line

Thông tin khác