Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

Địa chỉ hộp thư điện tử các đơn vị

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

 

TT

Đơn vị, cá nhân

Địa chỉ hộp thư

1

Quản Đình Khoa

quandinhkhoa@vui.edu.vn

2

Lê Thanh Tâm

letam@vui.edu.vn

3

Vũ Đình Ngọ

vudinhngo@vui.edu.vn

4

Nguyễn Gia Khoái

nguyengiakhoai@vui.edu.vn

5

Vũ Đức Bình

vubinh@vui.edu.vn

6

Phòng Tổ chức-Hành chính

phtchc@vui.edu.vn

7

Phòng Tài chính-Kế toán

phtckt@vui.edu.vn

8

Phòng Đào tạo

phdaotao@vui.edu.vn

9 Phòng Tuyển sinh và hợp tác đào tạo
phtuyensinh@vui.edu.vn

10

Phòng Quản trị

phquantri@vui.edu.vn

11 Phỏng Khảo thí và ĐBCL Đào tạo phkhaothi@vui.edu.vn

11

Phòng Công tác CT và Quản lý sinh viên

phctct@vui.edu.vn

12

Phòng Thanh tra

phthanhtra@vui.edu.vn

13

Phòng Khoa học và Công nghệ

phkhcn@vui.edu.vn

14

Khoa Công nghệ Hóa học

khhoahoc@vui.edu.vn

15 Khoa Công nghệ môi trường khmoitruong@vui.edu.vn

16

Khoa Kỹ thuật phân tích

khktpt@vui.edu.vn

17

Khoa Cơ khí

khcokhi@vui.edu.vn

18 Khoa Điện khcodien@vui.edu.vn

19

Khoa Công nghệ Thông tin

khcntt@vui.edu.vn

20

Khoa Kinh tế

khkinhte@vui.edu.vn

21

Bộ môn Lý luận chính trị

khllct@vui.edu.vn

22

Khoa Khoa học Cơ bản

khkhcb@vui.edu.vn

23

Khoa Ngoại ngữ

khngoaingu@vui.edu.vn

24

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành

tttnth@vui.edu.vn

25

Ban Quản lý Cơ sở Việt Trì

banqlcsvt@vui.edu.vn

26

Trung tâm Thông tin Thư viện

tttttv@vui.edu.vn

27

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

dtncnvt@vui.edu.vn

28

Hội sinh viên

hsvcnvt@vui.edu.vn

29 Trung tâm ƯD và chuyển giao công nghệ ttudcgcn@vui.edu.vn
30 Trạm Y tế tramyte@vui.edu.vn
31 Văn phòng Đảng - Đoàn thể vpddt@vui.edu.vn