THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CATALAN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì