THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì