Tin tức khoa học công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020


Theo như Quyết định, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu sau:

Về phương hướng:

- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN).

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu.

- Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia.

- Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN.

- Tiếp tục đẩy mạnh Hội nhập quốc tế về KH&CN.

Về mục tiêu:

Ngoài thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt  tại Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 cần đạt một số mục tiêu cụ thể sau đây:

- Chỉ số đổi mới sáng tạo và một số lĩnh vực KH&CN của Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN, hoàn thành việc chuyển đổi 100% tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN từ trung ương đến địa phương; 100% cán bộ quản lý KH&CN ở các cấp được bồi dưỡng, chuẩn hóa theo quy định.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (Y-KIST) theo mô hình tiên tiến của thế giới, có đội ngũ cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.

- Thực hiện đầy đủ cơ chế xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách dành cho KH&CN phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN và nhu cầu phát triển của quốc gia, ngành, địa phương.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ/tỉnh thông qua việc thực hiện cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và cấp phát kinh phí theo cơ chế quỹ.

- Thành lập Quỹ phát triển KH&CN tại các bộ, ngành, địa phương có đủ điều kiện và tại hầu hết các doanh nghiệp nhà nước.

- Có ít nhất 200 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đối mới sản phẩm thông qua hoạt động tài trợ của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

- Thành lập được quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

- Về cơ bản, các công nghệ và trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài được kiểm soát và đánh giá chất lượng.

- Số kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ ngân sách nhà nước được thương mại hóa tăng 10% hằng năm.

- Xây dựng được tối thiểu 5 sản phẩm quốc gia mang thương hiệu Việt Nam.

- Giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và công bố 2.000 TCVN; phấn đấu tổng số TCVN được xây dựng giai đoạn 2011-2020 là 6.000 TCVN, 60% TCVN của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực. Tiếp tục xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Hình thành được mạng lưới các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trong đó trọng tâm là các sàn giao dịch công nghệ tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Đảm bảo 100% các kết quả nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp bộ/tỉnh được đăng ký và lưu trữ trên hệ thống thông tin KH&CN quốc gia.

Về nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động KH&CN:

- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN như triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về hoạt động của các tổ chức KH&CN, về quản lý, phương thức đầu tư, cơ chế tài chính và tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN các cấp.

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu.

- Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia như triển khai các biện pháp huy động nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển KH&CN, đầu tư phát triển các tổ chức KH&CN, phát triển nguồn nhân lực KH&CN cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KH&CN đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN.

- Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN.

- Xem chi tiết Quyết định về việc phê duyệt phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 tại đây.

line

Thông tin khác