Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”


Với mục tiêu đặt ra là tiếp cận một hướng phân tích mới trong đó có sự ứng dụng các sản phẩm tin học, cụ thể là ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen và áp dụng định lượng các dạng Asen trong một mẫu nước, ngày 18/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Nguyễn Thị Phương Thùy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen.


Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có tính khả thi vì đã áp dụng quy trình để phân tích hàm lượng các dạng As trong 5 mẫu nước ngầm theo phương pháp HVG – AAS sử dụng mô hình PCR. Kết quả phân tích các mẫu cũng cho thấy độc tính của As trong phần lớn các mẫu đều không cao do hàm lượng As vô cơ thấp và tổng hàm lượng các dạng As trong đó đều không quá cao so với giới hạn cho phép.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

line

Thông tin khác