Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH " “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu...


Ngày 27/6/2016, tại phòng 201 nhà 7 tầng, TS. Lê Thanh Tâm đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 – 2020”

Xuất phát từ mục tiêu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu tìm hiểu một số vấn đề về cơ sở  lý luận và những vấn đề cơ bản phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên. Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên của Nhà trường từ năm 2011 đến nay.

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tế đội ngũ giảng viên và công tác xây dựng đội ngũ giảng viên của Nhà trường, đề tài đã giải quyết các vấn đề đã đặt ra bằng việc đưa ra 6 giải pháp quan trọng sát thực với điều kiện của nhà Trường nhằm phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHCN Việt Trì đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn . Bởi vì, nhóm nghiên cứu đã đề ra những giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển đội ngũ giảng viên; xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; xây dựng đội ngũ giảng viên đầu ngành và kế cận; tạo môi trường làm việc và động lực để giảng viên có thể phát huy năng lực sở trường của mình; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giảng viên.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

line

Thông tin khác