Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường


Ngày 21/8/2015, ThS. Nguyễn Thanh Hải - Khoa Khoa học Cơ bản đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu các giải pháp phát triển kỹ năng tự học, tổ chức và quản lý hoạt động tự học của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHCN Việt Trì”.

Đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Nguyễn Thanh Hải làm chủ nhiệm xuất phát từ mục tiêu tìm hiểu những khó khăn của sinh viên năm thứ nhất liên quan trực tiếp đến kỹ năng tự học của sinh viên. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp rèn luyện, phát triển kỹ năng tự học cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học vì đã phân tích được cơ sở lý luận về vấn đề học tập và tự học cũng như cơ sở lý luận của các lý thuyết dạy học, kỹ năng học tập, năng lực học tập của SV. Dựa trên cơ sở thực trạng đó cùng những nghiên cứu có được, đề tài đã đưa ra các biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên như: Bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp tự học đúng đắn và khoa học; Hướng dẫn sinh viên tổ chức các hoạt động tự học; Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và internet trong thực hành; Đổi mới dạy học theo định hướng nâng cao thực hành; Hướng dẫn sinh viên tự kiểm tra, đánh giá; Hình thành và phát triển một số kỹ năng tự thực hành cho sinh viên trong trường ĐHCN Việt Trì.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

line

Thông tin khác