Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3 từ quặng inmenit Hà Tĩnh”


Ngày 21/7/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Mạnh Tiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3 từ quặng inmenit Hà Tĩnh”.


Với mục tiêu giảm giá thành của các vật liệu Fe2O3 , thu được sản phẩm inmenit hoàn nguyên có chất lượng cao để sản xuất các sản phẩm của titan và mở rộng khả năng ứng dụng của chúng từ các nguồn quặng tự nhiên trong nước, nhóm nghiên cứu tập trung nghiên cứu quá trình khử tinh quặng inmenit Hà Tĩnh; nghiên cứu quá trình tách sắt kim loại trong inmenit hoàn nguyên bằng phương pháp Becher; nghiên cứu quá trình nung sắt (III) hydroxit thành bột màu Fe2O3.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn . Bởi vì, đã xác định được các điều kiện thích hợp của quá trình nung khử tinh quặng, inmeni Hà Tĩnh bằng than gỗ và phụ gia Na2CO3 để khử sắt oxit thành sắt kim loại: 20% than gỗ với kích thước hạt ≤ 0,080 mm; Na2CO3 0,5%, nhiệt độ nung khử 110000C; thời gian nung khử 2,5 giờ; hiệu suất quá trình nung khử ~ 94%. Đã xác định được các điều kiện thích hợp của quá trình tách sắt kim loại khỏi inmenit hoàn nguyên bằng phương pháp Becher trong dung dịch NH4CL 0,5 % pH = 4; kích thước hạt inmenit hoàn nguyên ≤ 0,097% mm; tỷ lệ lỏng/rắn 7/1; nhiệt độ phản ứng 550C; thời gian phản ứng 8 giờ, thay dung dịch vào các thời gian 2,4 và 6 giờ; hiệu suất quá trình tách Fe kim loại ~ 97%./ Đã xác định được các điều kiện thích hợp của quá trình nung FeOOH để điều chế bột màu đỏ Fe2O3; nhiệt độ nung 7000C, thời gian nung 1,5 giờ, tốc độ nâng nhiệt khi nung 20/phút. Với điêu kiện như trên hiệu suất nung đạt 99,56%, bột sản phẩm chứa 99,98% Fe2O3.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại tốt.

line

Thông tin khác