Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Ngày 25/12/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Phan Minh Tân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu tổng hợp hepta – O – axetyl – β-maltozyl thiosemicacbazon của các benzandehit thế và thăm dò hoạt tính sinh học”.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn . Bởi vì, thông qua cơ sở lí luận và thực nghiệm nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được hepta – Oaxetyl – β-maltozyl bromua từ D-maltozo và chuyển hóa thành dẫn xuất isothioxianat tương ứng; đã tổng hợp được hepta – O – axetyl – β-maltozyl thiosemicacbazon bằng các phản ứng của hepta – O – axetyl – β-maltozyl isothioxianat với hydrazine hidrat. Đã thử hoạt tính sinh học của các hepta – O – axetyl – β-maltozyl thiosemicacbazon của các benzandehit thế. Các hợp chất tổng hợp được cho thấy có khả năng quét gốc tự do DPPH đáng kể. Đặc biệt là hợp chất 4q có khả năng bắt gốc tự do mạnh và do đó có khả năng là chống oxi hóa tốt.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

line

Thông tin khác