Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Nguyễn Tiến Khí đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Nghiên cứu tổng hợp Pt kích thước nano với hình dạng khác nhau và thăm dò khả năng ứng dựng trong lĩnh vực xúc tác”.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng quy trình tổng hợp.

- Tổng hợp được Pt cấu trúc nano với một số hình dạng khác nhau.

- Thăm dò được khả năng ứng dụng của các sản phẩm thu được cho xúc tác.

Dựa trên cơ sở đó, đề tài giải quyết các nội dung khoa học đã đăng ký thực hiện và thu được những kết quả có thể ứng dụng vào thực tế. Đề tài đã đưa ra quy trình chung tổng hợp hạt nano Pt với một số dạng khác nhau như hình lập phương, dạng thanh, thanh mảnh, hình hoa. Đồng thời, khảo sát được một số yếu tố như nhiệt độ, thời gian ủ mẫu, chất khí nạp lại sau khi hút chân không ảnh hưởng đến kích thước và hình dạng của vật liệu Pt tổng hợp được. Khảo sát được hoạt tính điện xúc tác của Pt khi làm xúc tác đối với phản ứng MOR, có tiềm năng mở rộng ứng dụng trong các phản ứng khác.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

Hình ảnh trong buổi bảo vệ đề tài.

line

Thông tin khác