Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 07/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Đặng Ngọc Định đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quá trình thu hồi Sn, Cu từ bo mạch chủ của thiết bị điện tử bằng phương pháp điện hóa”

Xuất phát từ mục tiêu xử lý mẫu và nghiên cứu quá trình thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ máy tính thải bỏ bằng phương pháp điện hóa, đề tài đã tập trung nghiên cứu phương pháp xử lý bo mạch chủ máy tính thải bỏ; nghiên cứu thu hồi Cu, Sn dưới dạng sạch bằng phương pháp điện hóa.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã nghiên cứu được điều kiện tách Cu, Sn ra khỏi bo mạch máy tính thải bỏ bằng HNO3 dưới dạng CuO và H2SnO3; sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử để phân tích hàm lượng Cu và Sn tách ra từ bo mạch chủ máy tính. Đã khảo sát được một số điều kiện điện phân để tách Cu và Sn nguyên chất từ muối của CuO và H2SnO3. Đồng thời đánh giá hiệu suất thu hồi của quy trình tách bằng phương pháp thêm tiêu chuẩn; Đã đề xuất quy trình thu hồi Cu, Sn từ bo mạch máy tính thải bỏ theo phương pháp điện hóa; Các kết quả của đề tài đóng góp vào nghiên cứu xử lý kim loại trong thiết bị điện, điện tử loại bỏ.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá

line

Thông tin khác