Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 11/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Mạc Đình Thiết đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel và ứng dụng trong phân hủy thuốc nhuộm xanh metylen”

Xuất phát từ mục tiêu xây dựng quy trình và tổng hợp được vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel; Đánh giá được ảnh hưởng của nồng độ dung dịch BOT, tỉ lệ mol H2O/BOT, thời gian già hóa gel trong quá trình tổng hợp đến cấu trúc của vật liệu nano Mn-TiO2; Thăm dò được khả năng ứng dụng của vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 tổng hợp trong phân hủy thuốc nhuộm xanh metylen.

Đề tài đã tổng hợp được vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 bằng cách pha tạp Mn vào TiO2 theo phương pháp sol-gel. Nghiên cứu được một số đặc trưng cơ bản của vật liệu Mn-TiO2 so với vật liệu TiO2 không pha tạp như: đặc trưng tinh thể, thành phần vật liệu, hình dạng – hình thể bề mặt, vùng hấp thụ quang đặc trưng. Đã khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch tiền chất BOT, tỉ lệ mol H2O/BOT và thời gian già hóa gel đến cấu trúc tinh thể, kích thước tinh thể (hạt) và tính chất quang xúc tác của vật liệu Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel là: tỉ lệ EOH/BOT = 3/1, tỉ lệ H2O/BOT = 4/1 và thời gian già hóa gel 7 ngày. Đề tài cũng xây dựng được quy trình tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel, quy trình dễ thực hiện và tạo được sản phẩm có hoạt tính cao dưới ánh sáng mặt trời.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt

line

Thông tin khác