Tin tức khoa học công nghệ

TS. VŨ ĐÌNH NGỌ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ


Ngày 27/2/2017, TS. Vũ Đinh Ngọ, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ”.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, xây dựng thành công quy trình tổng hợp muối từ axit bis(oxymethyl)phosphinic; quy trình xử lý nước thải, xử lý ứng dụng muối trên hiệu quả, kinh tế; thiết kế mô hình xử lý nước thải sử dụng muối của axit bis(oxymethyl) phosphinic kích thích sự phát triển của quần thể vi sinh vật; Ứng dụng thành công trong xử lý nước thải tại Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, đề tài đã tập trung nghiên cứu tổng hợp muối từ axit bis(oxymethyl)phosphinic; nghiên cứu ứng dụng của muối tổng hợp trong xử lý nước thải trong phòng thí  nghiệm và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải ngoài thực tế

Đề tài có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn rất cao vì đã tìm hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình tổng hợp muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic và đưa ra các thông số tối ưu: dung môi hòa tan là benzen, tỉ lệ chất phản ứng: axit bis(oxymethyl)phosphinic = 2:1, nhiệt độ đun sôi là 100 oC, nhiệt độ sấy là 60 oC, thời gian khuấy là 1h, thời gian đun sôi là 1h và thời gian sấy là 4h. Từ kết quả đó đã đưa ra được quy trình tổng hợp chung cho các muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic. Đã nghiên cứu sơ bộ hoạt tính của các muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic trong xử lý COD trong nước thải, từ kết quả cho thấy chỉ có muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic với N,N-diphenylguanidine là có tác dụng tăng hiệu quả xử lý COD trong nước thải. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại như IR, MS, EDS, SEM để nghiên cứu và đã chứng minh được muối được tổng hợp thành công, có độ tinh khiết cao và không bị thay đổi cấu trúc trong quá trình tổng hợp. Khi bổ sung muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic với các nồng độ 10-2; 10-4;   10-6; 10-8; 10-12 g/l  thì hiệu suất xử lý COD cao hơn so với bình mẫu trắng lần lượt là 3,34; 2,7; 2,4; 2 và 1,3 lần. Khi tính toán đến yếu tố kinh tế khi tăng cường xử lý sinh học bằng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic chọn  nồng độ 10-6 g/l. Độ pH ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất xử lý COD của vi sinh vật, pH = 7 là thích hợp cho xử lý sinh học hiếu khí. Trong mô hình bể xử lý hiếu khí (aerotank) tại Trung Tâm Thí nghiệm – Thực hành trường Đại học công nghiệp Việt Trì cũng cho thấy vi sinh vật có khả năng xử lý hoàn toàn methanol và ethanol trong nước thải trong điều kiện bổ sung muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ở nồng độ 10-6 g/l, nếu không bổ sung muối nước thải sau xử lý sẽ không loại bỏ hoàn toàn ba thành phần: methanol, ethanol và ethyl cellsolve. Ứng dụng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic vào trong xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì cho thấy muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic có khả năng làm giảm thời gian xử lý nước thải trong bể aerotank đến 2,3 lần, từ đó làm giảm giá thành xử lý 1 m3 nước thải còn 55% so với ban đầu. Đưa ra được quy trình xử lý nước thải thực tế để xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có sử dụng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại xuất sắc.

line

Thông tin khác