KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG NĂM 2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì