Văn bản pháp quy

Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học


Số VB: 19/2012/TT-BGDĐT

Ngày VB: 01/6/2012

Nội dung: Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=4198

line
line

Thông tin khác