Trang chủ Biểu mẫu Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

rss feed

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng của bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quyết định ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước của Bộ Thông tin truyên thông