BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013

  1. Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2012 – 2013
  2. Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học năm học 2012 – 2013
  3. Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2012-2013
  4. Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 – 2013
  5. Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn của cơ sở giáo dục đại học năm học 2012– 2013
  6. Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2012 – 2013
  7. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2012 – 2013