BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2013-2014

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2013-2014

  1. Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2013 – 2014
  2. Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 – 2014
  3. Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013-2014
  4. Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 – 2014
  5. Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 – 2014
  6. Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 – 2014
  7. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 – 2014