BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2014-2015

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐ-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã triển khai thực hiện và công khai cam kết chất lượng chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 20, 21), công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 22, 23) và công khai tài chính (Biểu 24) tại Trường và trên trang thông tin điện tử của Trường (http://www.vui.edu.vn); đồng thời trân trọng gửi quý Bộ Báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường năm học 2014-2015 (có biểu mẫu kèm theo).

Chi tiết tải về tại đây:

Báo cáo công khai

Biểu mẫu 20

Biểu mẫu 21

Biểu mẫu 22

Biểu mẫu 23

Biểu mẫu 24

Biểu tổng hợp