Các khoa

STT

Tên đơn vị

Cán bộ quản lý đơn vị

1

Khoa Công nghệ Hóa học và môi trường

ĐT: (0210) 3 827 503

Email: khhoahoc@vui.edu.vn

Website: http://khoacongnghehoahoc.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 101 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa – Phụ trách Khoa:

TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Phó trưởng Khoa:

– TS. Nguyễn Minh Tuấn

– ThS. Đàm Thị Thanh Hương

2

Khoa Kỹ thuật Phân tích

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khktpt@vui.edu.vn

Website: http://khoaphantich.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 102 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa – Phụ trách Khoa:

TS. Quản Cẩm Thúy

 

 

4

Khoa Điện

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khcodien@vui.edu.vn

Website: http://khoadien.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 110 nhà 7 tầng

Phó trưởng Khoa – Phụ trách Khoa:

– ThS. Nguyễn Ánh Dương

Phó trưởng Khoa:

– TS. Nguyễn Đắc Nam

-TS. Lê Quang Tuyến

 

 

5

Khoa Cơ khí

ĐT: 0210 3829 247

Email:  khcokhi@vui.edu.vn

Website: http://cokhi.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 103 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa:

– TS. Vũ Quốc Hiến

Phó trưởng Khoa:

– ThS. Nguyễn Đình Thanh

 

6

Khoa Kinh tế

ĐT: (0210) 3 815 718

Email: khkinhte@vui.edu.vn

Website: http://khoakinhte.vui.edu.vn/

Phó trưởng Khoa – Phụ trách Khoa:

– ThS. Đinh Thị Vân Anh

Phó trưởng Khoa:

– ThS. NCS. Vũ Thị Phương Lan

-TS. Bùi Tiến Dũng

7

Khoa Công nghệ Thông tin

ĐT: (0210) 3 868 126

Email: khcntt@vui.edu.vn

website: fit.vui.edu.vn

Phó trưởng Khoa – Phụ trách Khoa:

– ThS. Trần Thị Hiệp

Phó trưởng Khoa:

– ThS. Đỗ Cao Minh

-TS. Nguyễn Quốc Minh

8

Khoa Khoa học Cơ bản

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khkhcb@vui.edu.vn

Liên hệ: Cơ sở Việt Trì

Trưởng Khoa:

– ThS. Hoàng Minh Văn

Phó Trưởng Khoa:

-TS. Lê Thành Cương

9

Khoa ngoại ngữ

ĐT: (0210) 3 848 636

Email: khngoaingu@vui.edu.vn

Website: http://khoangoaingu.vui.edu.vn/

Phó Trưởng Khoa:

– TS. Nguyễn Xuân Long

 

10

Bộ môn Lý luận Chính trị

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khllct@vui.edu.vn

Trưởng Bộ môn:

– TS. Bùi Ngọc Hà