Các phòng ban

Các phòng

03 tháng 05, 2021

STT

Tên đơn vị

Quản lý phòng

1

 

Phòng Tổ chức-Hành chính

ĐT: (0210) 3829 820

Email: phtchc@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 106 nhà C3 (7 tầng)

 

 

Trưởng phòng:

Th.S Trương Minh Chính

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

Trưởng trạm Y tế:

Nguyễn Thanh Hoàn

 

2

 

Phòng Quản lý Đào tạo

ĐT: (0210) 6574 785

Email: phdaotao@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 207 nhà C3 (7 tầng)

 

 

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Thị Vân An
TS. Đặng Ngọc Định

 

5

 

Phòng Tài chính – Kế toán

ĐT: (0210) 3830 300

Email: phtckt@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 208,209 nhà C3 (7 tầng)

 

 

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Phó Trưởng phòng:

ThS. Hoàng Thị Liên

 

 

6

 

Phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh

Email: phctsv@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3830227

Liên hệ: Phòng 109 nhà C3 (7 tầng)

 

 

Phó trưởng phòng – phụ trách phòng:

ThS. NCS. Phạm Thái Hưng

Phó Trưởng phòng:

ThS. Trần Thị Thu Hà

Lê Thị Thanh Hương

 

7

 

Phòng Quản trị

Email: phquantri@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3829 247

Liên hệ: Phòng 112 nhà 2 tầng

 

 

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Trúc

 

 

8

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Email: phkhcn@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3 829 247

Liên hệ: Phòng 109-110 nhà 2 tầng

 

 

Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng:
ThS. Nguyễn Hữu Hải

Phó Trưởng phòng:

TS. Mạc Đình Thiết