Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ như sau:

I. Ban Thường vụ

STT Họ và tên Chức vụ Phụ trách công việc
1 Đoàn Thanh Ngọc Chủ tịch Công đoàn – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

–  Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc “tổ chức, tài chính, chính sách”;

– Đại diện cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề xuất thảo luận với Ban Giám hiệu, Đảng ủy trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn trường;

– Phụ trách công tác đối ngoại;

– Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên;

– Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của các Công đoàn viên;

– Chủ tài khoản, quản lý vấn đê thu chi quỹ Công đoàn trường;quỹ “vì đồng nghiệp”

– Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của công đoàn.

– Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công;

2 Nguyễn T. Ngọc Quỳnh Phó chủ tịch Công đoàn – Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;
– Phụ trách công tác chính sách, pháp luật;
– Chỉ đạo tổ chức các buổi hội nghị sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động của Công đoàn Trường;
– Phụ trách công tác đời sống, thăm hỏi động viên CNVCLĐ khi gặp khó khăn;
– Trưởng Ban nữ công;
3 Lê Thị Thanh Nhàn UVBTV – Phụ trách Ủy ban Kiểm tra và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công
4  Đào Thị Lan UVBTV – Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục;
– Phụ trách công tác Tuyên giáo và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

II. Các ban công tác

STT BAN CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN
1 Thi đua, khen thưởng – Đoàn Thanh Ngọc ( Trưởng bản)

– Phạm Thái Hưng
– Lê Thị Thanh Nhàn
– Hoàng Thị Vân An

2 Chuyên môn – Nguyễn Đắc Nam (Trưởng ban)
– Đỗ Cao Minh
– Mạc Đình Thiết
– Nguyễn Thị Huệ
3 Nữ công – Nguyễn  Thị Ngọc Quỳnh (Trưởng ban)
– Lê Thị Thanh Nhàn
– Đỗ Thị Mai Thanh
– Bùi Thị Thơi
– Trần Thị Thu Hà
– Hoàng Thị Vân An
– Đào Thị Lan
– Nguyễn Thị Huệ
4 Hoạt động Văn hóa văn nghệ  Thể dục thể thao – Mạc Đình Thiết (Trưởng ban)
– Nguyễn Đắc nam
– Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
– Phạm Thái Hưng
– Nguyễn Đình Thanh
– Đỗ Cao Minh
5 Tuyên giáo – Đào Thị Lan (Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh
– Phạm Thái Hưng
– Đỗ Cao Minh
6 Tài chính – Đoàn Thanh Ngọc (Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh (Kế toán)
– Bùi Thị Thơi (Thủ quỹ)
7 Chính sách, đời sống – Trần Thị Hà(Trưởng ban)
– Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
– Bùi Thị Thơi
– Lê Thị Thanh Nhàn
– Hoàng Thị Vân An
– Đõ Thị Mai Thanh
8 Ban Kiểm tra – Lê Thị Thanh Nhàn (Trưởng ban)

III. Ủy viên BCH phụ trách các tổ công đoàn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách tổ công đoàn

1

Đoàn Thanh Ngọc

Chủ tịch CĐ

Phòng TCHC TCKT

2

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

P.Chủ tịch CĐ

Tổ công đoàn số 5

3

Lê Thị Thanh Nhàn

UVBTV

– Khoa Kinh tế

– Ban QLCS Việt Trì

4

Đào Thị Lan

UVBTV

Bộ môn Lý luận Chính trị

5

Đỗ Thị Mai Thanh

UV BCH

– Tổ công đoàn số 4

– Phòng quản trị

6

Bùi Thị Thơi

UV BCH

Khoa Phân tích

7

Nguyễn Đắc Nam

UV BCH

Khoa Điện

8

Hoàng Thị Vân An

UV BCH

Phòng CTCT&QLSV + Trạm Y tế

9

Trần Thị Thu hà

UV BCH

Khoa Cơ Bản

10

Nguyễn Thị Huệ

UV BCH

Khoa NN + TT NN Tin học

11

Nguyễn Đình Thanh

UV BCH

Khoa Cơ khí

12

Phạm Thái Hưng

UV BCH

Khoa Môi trường

13

Mạc Đình Thiết

UV BCH

Khoa CN Hóa học

14

Đỗ Cao Minh

UV BCH

Khoa CN Thông tin

Liên hệ công tác:

Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn, phòng 105 Nhà 2 tầng

ĐT: (0210) 3829 247   (thường trực Công đoàn trường)