Đại học

Quyết định số: 689/ QĐ- ĐHCNVT ngày 25/11/2022 về việc thu nhận sinh viên văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học đợt tuyển sinh ngày 15 tháng 11 năm 2022

15 tháng 12, 2022 Ban biên tập nhà trường

Quyết định số: 689/ QĐ- ĐHCNVT ngày 25/11/2022 về việc thu nhận sinh viên văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học đợt tuyển sinh ngày 15 tháng 11 năm 2022