Bộ môn lý luận chính trị

Khoa khoa học cơ bản

Khoa công nghệ môi trường

Khoa ngoại ngữ

Khoa điện

Khoa cơ khí

Kinh tế

Công nghệ thông tin

Khoa kĩ thuật phân tích