Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2015

A. Công khai chuẩn đầu ra chung cho tất cả các ngành trình độ đại học TS 2015

B. Công khai chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo

1. Ngành CNKT MÔI TRƯỜNG

2. Ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

3. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

4. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

5. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

6. Ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC

7. Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8. Ngành HÓA HỌC

9. Ngành KẾ TOÁN

10. Ngành NGÔN NGỮ ANH

11. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

line