Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2017

1. Vào sổ bẳng CĐ tuyển sinh 2014

2. Vào sổ cấp chứng chỉ Tin học B- ĐH liên thông tuyển sinh 2015, ĐH tuyển sinh 2013

3. Vào sổ cấp bằng ĐH tuyển sinh 2013

4. Vào sổ cấp chứng chỉ quốc phòng ĐH, CĐ tuyển sinh 2013,2014,2015

5. Vào sổ cấp chứng chỉ thể chất DH, CD tuyển sinh 2013,2014

6. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh B

7. Vào sổ cấp chứng chỉ tin học A  tuyển sinh 2014

8. Vào sổ cấp bằng ĐH LT tuyển sinh 2015

line