Kế hoạch

Kế hoạch số: 54/KH- ĐHCNVT ngày 21/9/2022 tổ chức" Tuần sinh hoạt công dân- HSSV" khóa tuyển sinh năm 2022 năm học 2022-2023

23 tháng 09, 2022 Ban biên tập nhà trường

Kế hoạch số: 54/KH- ĐHCNVT ngày 21/9/2022 tổ chức" Tuần sinh hoạt công dân- HSSV" khóa tuyển sinh năm 2022 năm học 2022-2023