Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022

10 tháng 01, 2022 Ban biên tập nhà trường

    Thứ hai ngày 10/01

7h30-9h00

 

 

 

 

 

9h30

 

 

13h30

Tại phòng 201 nhà C3:

- Họp tập thể lãnh đạo nhà trường

TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy

Nội dung: Rà soát quy hoạch lãnh đạo nhà trường giai đoạn 2021-2026

Mời đồng chí Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính dự

 

- Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

 

- Họp Ban Giám hiệu

TP: Các đồng chí trong Ban

Nội dung: Bàn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Chi tiêu nội bộ

Mời đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường và Trưởng các phòng: Tổ chức-Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên và Tuyển sinh, Khoa học Công nghệ và ĐBCLGD, Quản trị

(Các đồng chí tham dự chuẩn bị ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021)

   Thứ ba ngày 11/01

7h30

 

Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng