Các mẫu biểu Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đề tài – Dự án

– Mẫu thuyết minh dự án khoa học và công nghệ

– Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

– Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụKH&CN cấp Cơ sở

– Mẫu đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án.

– Mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm.

Lĩnh vực: Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

– Phiếu đề xuất thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở

– Công văn về việc Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án và Hội đồng KH&CN cơ sở