Biểu mẫu đào tạo

Mẫu tình hình, đánh giá kết quả thi

03 tháng 05, 2021

I. HỆ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

 1. Tình hình thi lý thuyết (Tải về)
 2. Tình hình thi thực hành - vấn đáp (Tải về)
 3. Đánh giá học phần thực hành (Tải về)
 4. Đánh giá học phần lý thuyết (Tải về)

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 1. Tình hình thi lý thuyết (Tải về)
 2. Tình hình thi thực hành - vấn đáp (Tải về)
 3. Đánh giá học phần lý thuyết (Tải về)
 4. Đánh giá học phần thực hành (Tải về)

III. ĐÀO TẠO NGHỀ

 1. Tình hình kiểm tra lý thuyết (Tải về)
 2. Tình hình kiểm tra thực hành - vấn đáp (Tải về)
 3. Đánh giá môn học lý thuyết (Tải về)
 4. Đánh giá môn học thực hành (Tải về)

IV. THI TỐT NGHIỆP

 1. Tình hình thi lý thuyết (Tải về)
 2. Kết quả thi lý thuyêt (Tải về)
 3. Kết quả thi thực hành (Tải về)

V. BIỂU MẪU KHÁC

 1. Tổng kết điểm thực hành (Tải về)
 2. Phiếu chấm thi lần 1 (Tải về)
 3. Biên bản xử lý kỷ luật phòng thi (Tải về)