Các phòng ban

Các phòng

03 tháng 05, 2021

STT

Tên đơn vị

Quản lý phòng

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

ĐT: (0210) 3829 820

Email: phtchc@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 106 nhà C3 (7 tầng)

Trưởng phòng:

ThS. Trương Minh Chính

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

Trưởng trạm Y tế:

Nguyễn Thanh Hoàn

2

Phòng Quản lý Đào tạo

ĐT: (0210) 6574 785

Email: phdaotao@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 207 nhà C3 (7 tầng)

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng phòng:

ThS. Lê Hữu Tùng

3

Phòng Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

ĐT: (0210) 3827 305 / 3848636

Email: phtuyensinh@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 104 nhà C3 (7 tầng)

Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng:

ThS. NCS Phạm Thái Hưng

Phó trưởng phòng:

ThS. Trần Thị Thu Hà

4

Phòng Khảo thí Và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Email: phkhaothi@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 107-108 nhà 2 tầng

Phòng 210 nhà C3 (7 tầng)

Trưởng phòng:

ThS. Đoàn Thanh Ngọc

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Thị Vân An

ThS. Nguyễn Hữu Hải

5

Phòng Tài chính - Kế toán

ĐT: (0210) 3830 300

Email: phtckt@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 208,209 nhà C3 (7 tầng)

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Phó trưởng phòng:

Hoàng Thị Liên

6

Phòng Công tác sinh viên

Email: phctsv@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3830227

Liên hệ: Phòng 109 nhà C3 (7 tầng)

Trưởng phòng:

ThS. Lê Thị Thanh Nhàn

Phó trưởng phòng:

Lê Thị Thanh Hương

7

Phòng Quản trị

Email: phquantri@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3829 247

Liên hệ: Phòng 112 nhà 2 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Văn Trúc

 

8

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Email: phkhcn@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3 829 247

Liên hệ: Phòng 109-110 nhà 2 tầng

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Mạnh Tiến