Chuẩn đầu ra

Công khai Chuẩn đầu ra

22 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

Công khai Chuẩn đầu ra:

- Đại học 2017

- Đại học 2012 - 2015

- Cao đẳng 2013-2015

- Quyết định chuẩn đầu ra