Các phòng ban

STT

Tên đơn vị

Quản lý phòng

1

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

ĐT: (0210) 3829 820

Email: phtchc@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 103 nhà N1

 

Trưởng phòng:

Th.S Trương Minh Chính

Phó phòng:

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

2

 

Phòng Quản lý Đào tạo

ĐT: (0210) 6574 785

Email: phdaotao@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 105-106 nhà N1

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Thị Vân An
TS. Đặng Ngọc Định

5

 

Phòng Tài chính – Kế toán

ĐT: (0210) 3830 300

Email: phtckt@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 103 nhà N1

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Phó phòng:

ThS. Hoàng Thị Liên

 

6

 Phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh

Email:

phctsv@vui.edu.vn

phtuyensinh@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3848636

Liên hệ: Phòng 104 nhà N3

Phó phòng – phụ trách phòng:

ThS. Phạm Thái Hưng

Phó phòng:

ThS. Đào Thị Lan

ThS. Trần Thị Thu Hà

 

7

Phòng Quản trị

Email: phquantri@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3829 247

Liên hệ: Phòng 108 nhà N1

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó phòng:

Nguyễn Văn Trúc

 

8

Phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Email: phkhcn@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3 829 247

Liên hệ: Phòng 106 nhà N3

 

Phó phòng – Phụ trách phòng:
ThS. Nguyễn Hữu Hải

Phó phòng:

TS. Mạc Đình Thiết