Hội đồng trường

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

            Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên được Bộ Công Thương công nhận theo Quyết định số 705/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2.QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Quy chế làm việc của Hội đồng trường, Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐT ngày 23/03/2021 của chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì    

Văn bản Hội đồng trường