Quy chế- Quy định

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

15 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì