Thông báo tuyển sinh

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

03 tháng 05, 2021

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-----------------------------------

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm http://www.moet.gov.vn/?page=1.26&view=1159 ./.