Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 71/TB-ĐHCNVT ngày 02/6/2022. Tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông đại học

20 tháng 06, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 71/TB-ĐHCNVT ngày 02/6/2022. Tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông đại học