Thông báo tuyển sinh

Thông báo TS văn bằng 2 ĐH chính quy đợt 2 năm 2018

03 tháng 05, 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /TB-ĐHCNVT

 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018

 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng hai đại học năm 2018. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự thi

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học trong nước cấp. Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam cấp thì văn bằng phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định.

2. Ngành tuyển sinh

TT

Tên ngành

Mã ngành

Ghi chú

1

Hóa học

7440112

 

2

Công nghệ thông tin

7480201

 

3

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

7510401

 

4

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

7510406

 

5

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

7510201

 

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

 

7

Kế toán

7340301

 

3. Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển và thi tuyển, cụ thể:

3.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui do Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cấp đăng ký vào học ngành đào tạo mới cùng nhóm ngành.

3.2. Đối tượng thi tuyển

Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc đối tượng tại mục 3.1. phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do trường Đại học Công nghiệp Việt trì tổ chức với hai môn thi: Toán cao cấp, Tiếng Anh.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, thí sinh có thể tải tại đây);

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học;

- Bản sao kết quả học tập trình độ đại học. Trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập của các bậc học thấp hơn.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân;

- 03 ảnh 4x6cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký, 2 ảnh để vào trong phong bì, có ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức xét tuyển, thi tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển: Đến hết ngày 30/6/2018

- Thời gian tổ chức kỳ thi và xét tuyển (dự kiến): Tháng 7/2018.

6. Địa điểm bán thu nhận hồ sơ tuyển sinh

Phòng Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn - Phường Tiên Cát - TP.Việt Trì - Phú Thọ;

Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết liên quan đến công tác tuyển sinh xin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, điện thoại: 02103.827305; 02103.848636; 0982.744960; 0979.703666 hoặc xem trên website: www.vui.edu.vn

 

       
   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

Vũ Đức Bình

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (Để b/c);

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trong trường;

- Đăng website;

- Lưu VT, TS.