Quiy chê - Qui định

Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) (tải về).