Quiy chê - Qui định

Quyết định 314/QĐ-ĐHCNVT ngày 08/6/2022. V/v ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học CN Việt Trì.

05 tháng 08, 2022 Ban biên tập nhà trường

Quyết định 314/QĐ-ĐHCNVT ngày 08/6/2022. V/v ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học CN Việt Trì.