Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”

03 tháng 05, 2021

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Văn Khanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã điều chế vật liệu quang xúc tác Nd-TiO2 bằng phương pháp thủy phân; nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột Nd-TiO2 điều chế bằng phương pháp thủy phân như ảnh hưởng của lượng Ure, thời gian thủy phân, tỷ lệ khối lượng Nd/TiO2 nhiệt độ nung. Các kết quả thu được nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các điều kiện tổng hợp – hình thái cấu trúc – hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Nd-TiO2

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã tổng hợp được vật liệu Nd-TiO2 bằng phương pháp thủy phân. Bột Nd-TiO2 tạo ra có kích thước nhỏ, hoạt tính quang xúc tác tốt.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.